Page 4 - בר שיח | המגזין של אוניברסיטת בר אילן
P. 4

ןליא-רב תטיסרבינוא לש ןיזגמה חיש-רב 4

                רתוי בוט םלועל          ןוכיתה םיה קמועב השדח רקחמ תנחת
      לבכ ךרואל םיסורפה ,םיבר םימדקתמ הדידמ ירישכמ םינקתומ הילעו ,'מל


     םימי רקחל הרבחהו ןליא-רב תטיסרבינוא וקישה ,תחלצומ הצרה תנש רחא
     תימיה רקחמה תנחת .קומעה םיה רקחל העובק תימי הנחת לארשיל םימגאו
      ,לארשי יפוח לומ הנשכ ינפל הבצוה ,ונרוזאב הגוסמ הנושארה ,Deeplev
     1500 לש םימ קמועב םיה תיעקרקל תנגועמ איה .הפיחל תיברעמ מ"ק 50

       הלוכ הנחתה תקתונמ םישדוח השיש ידמ .םיה ינפל בורק דעו תיעקרקהמ חתמנה
    רקחמה תניפס ןופיס לא םילעומ וילעש םירישכמהו לבכהו ,יטסוקא תותיא ידי לע ןגועהמ
     םירישכמה ,םיפסאנ םירישכמב ורבטצהש םינושה םינותנהו תומיגדה ."םילג תב" השדחה
             .םיפסונ םישדוח השישל שדחמ תבצומ הלוכ הנחתהו ,םילפוטמ
     תיגולוקאהו תיזיפה תכרעמה לש ףיצר יפקיה דומיל תרשפאמ תימיה רקחמה תנחת
       תיתביבס הקעל ןותנה ,שיגרו םייח לד ,ידוחיי ינייקוא ןגא אוהש ,יחרזמה ןוכיתה םיב
     ונבנש הלפתהה ינקתמו םייוושכעה זגה יחודיקל דעו ץאוס תלעת תריפח ןמל תרבטצמ
       םירקוחה ונד ,הנושארה תוליעפה תנש םוכיסל הנורחאל םייקתהש ןויע םויב .ויפוחל
      םוהיזה יעוריאל םיה תבוגת יוהיזב הנושארבו שארב ,הנחתה לש תדחוימה התובישחב
      ,ףסונב .יחרזמה ןוכיתה םיב םיברתמו םיכלוהה ,זגה תודסאו הקפהה יחודיק תובקעב
      ןוכיתה םיה ימ( תילאבולגה תוממחתהה רקחב הנחתה לש תידוחייה התמורת השגדוה
     םיסונייקואה תוגהנתה יוזיח רשפאמ רבדהו ,בר קמועב ףא הגירח הרוצב םימח יחרזמה
        הבאשמה' רקחב הנחתה לש התובישחב רבוד דוע .)תוממחתה לש םינש רחאל
     -ודה ןמחפה תיילע תא תסוול הרטמב ,ותיעקרקל םיה ינפמ ןמחפ הליבומה ,'תיגולויבה
                            .הריפסומטאב ינצמח
      תטיסרבינואמ קנרפ-ןמרב הנליא 'פורפו ןייטשניו ישי 'פורפ םידמוע טקיורפה שארב
    םיפתוש .לארשיל םימגאו םימי רקחל הרבחהמ ץכ רומית ר"דו תורח קרב 'פורפו ןליא-רב
      .יגולואיגה ןוכמהו ביבא לת תטיסרבינוא ,תירבעה הטיסרבינואה ןמ םיפסונ םירקוח טקיורפל


           עינמ וניא יתביבסה עינמה :ילמשח בכר
                         םימרוגב ,ילארשיה ךכ ללכבו ,ימלועה קושב רצומה תרדחה ןולשיכ תאש

                        ךופהלו תילמשחה תינוכמה תא קינזהל םירומא ויה תויזחתהו םילקאה ייוני
                        בכרה לש ץומיאה רועיש ,לעופב .רתויב שקובמה יטרפה בכרה ילכל התוא
                        הלות חוורה רבסהה .תיסחי ךומנ ןיידע תוחתופמה תונידמה בורב ילמשחה

                        הכרעש רקחמ ,םלואו .הניעטה ןמזו העיסנה חווט ,ריחמה ומכ םיילנויצקנופ
                       ורדעיה איה ךכל הביסה יכ הלגמ ןליא-רבב הביבסו היפרגואיגל הקלחמה ןמ קי'צ'צ תנע ר"ד
                                   .םייקווישה םירסמהמו בוציעהו ןונכתהמ ישגרה עינמה לש
                         תלוכי :קושל רצומה תרדחה תונויסינב חנזנ הגיהנה לש ינתנהנה ןפה ,רקחמה יפ לע
                       דואמ הטעומ בל תמושת ולביק - יללכ ןפואב הגיהנה ןמ האנההו ,בוציעה ,תוריהמה ,הצאהה
                       ר"ד תרמוא ,"הימי תישארב" .יתביבסה עינמב הזחאנש תיקווישה תרושקתבו רצומה םודיקב
                        תונשב םלואו ,םיבאשמה רומישו תוטשפה תא הלגד לע תיתביבסה העונתה התרח" ,קי'צ'צ
                        רובע םלשל םינכומש םיחלפ-תת םנשיו ,ינגומוה וניא רבכ יתביבסה קושה חלפ םוינלימה
                                     ."תויתביבסה הלאל רבעמ ,תופסונ תוינכרצ תולעות
                        תרדחה יכילהתב 'תוסנתהה' ביכרמ עיפשמ דציכ רקחמב קדבנ ,הלא תונחבאל ךשמהב
                       לע שגד Better place תרבח המש קושל הרדחהה ןייפמקב ,לשמל לארשיב .שדחה רצומה
                        םינכרצ ברקב ילמשחה בכרה ץומיאל תורבתסהה תא התלעה תוסנתהה ,ןכאו .הז ביכרמ
                         לע םינועה הלא דחוימב ,םירחא םינכרצ רובע ,םלואו ;תויתביבס תודמעו תוסיפת ילעב
                         .תקהבומ תילילש העפשה ילמשחה בכרב תוסנתהל התייה ,םינתנהנ םיגהנ לש הרדגהה
                         תיקוויש תרושקתו בצועמ ילמשח בכר העיצמש ,Tesla תינקירמאה הרבחה ,תאז תמועל
                         םניאש ולאכ םג ,תוינוכמה ינכרצ ברקב החלצהל הכוז ,םיינתנהנ םיטקפסא לא הנופה
                               .רקחמה תונקסמב תכמות וז הרבח לש התחלצה ;םייתביבס חרכהב
   1   2   3   4   5   6   7   8   9