Bar-Ilan University Parashat Hashavua Page(Hebrew)

הפקולטה  למדעי היהדות לשכת רב הקמפוס

דף שבועי

מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות
ע"ש הלנה ופאול שולמן


If you can't read the Hebrew, you can get the fonts and instructions over here. (Save file to a temporary location, then run it to expand the files)

החל מפרשת בראשית תשע"א לא תישלח פרשת השבוע בדוא"ל.
כמו כן תופיע הפרשה בגרסת doc במקום htm.


פרשת תצוה

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


תשנ"ו-תשע"ה

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
87.5 1109 תשע"ה שמעון שרביט ולא ירא א-להים
70.6 1109 תשע"ה יונה בר מעוז וְאַתָּה תְּצַוֶּה – מכאן ואילך
85.5 1055 תשע"ד מרדכי כסלו שני מיני שיטה שימשו לבניית המשכן וכליו
58.8 1055 תשע"ד מאיר רוט על מקומה של האמנות ועבודת ה'
86.5 1006 תשע"ג אפרים חזן "בַּעֲטוֹתוֹ בִּגְדֵי כָּבוֹד וְהִתְלַבְּשׁוּ בִּגְדֵי תִּפְאֶרֶת"
74.2 1006 תשע"ג בעז שפיגל "ליהודים היתה אורה ושמחה" – על מה?
64.5 956 תשע"ב דב לויטן "מידה כנגד מידה" בימי מרדכי ואסתר ובעת החדשה
72.7 956 תשע"ב מנחם בן ישר על הנִסים
61.4 902 תשע"א ד"ר יאיר ברקאי קטורת הסמים
49.6 902 תשע"א ד''ר שמעון אליעזר הלוי (שוברט) ספירו המנורה: עץ חיים שפירותיה אורה
50.9 850 תש"ע הרב יהודה זולדן שמן המשחה
53.4 799 תשס"ט זכריה דורי שמן המשחה
27.1 693 תשס"ז ד"ר מאיר רפלד ושוב לעניין ברד – בכורות
68.7 643 תשס"ו ד"ר בעז שפיגל לפשר האמירה "אם מזרע היהודים מרדכי"
48.3 643 תשס"ו הרב ש. צבי טל (טייך) בגדי כהונה כמעצבים הלכות לבוש בתפילה
53.9 588 תשס"ה ד"ר זהר עמר זיהוי השש על פי רב סעדיה גאון
21.7 588 תשס"ה ד"ר שמעון אליעזר הלוי
(שוברט) ספירו
האם מצוות עשיית מזבח הקטרת
נמצאת במקום הנכון?
26.1 538 תשס"ד פרופ' נתן אביעזר "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים"
61.9 538 תשס"ד ד"ר בעז שפיגל יסוד ההצלה בפורים - התפילה
3.8 485 תשס"ג מאיר רוט הערות למאמר של הרב מרדכי פירון
על אסתטיקה ביהדות
16.3 483 תשס"ג הרב מרדכי פירון הערות על האסתטיקה ביהדות
8.9 433 תשס"ג פרופ' עלי מרצבך משה רבנו וז' באדר
11.1 433 תשס"ב ד"ר בעז שפיגל מדוע חשוב בפורים לדעת או שלא לדעת
"בין ארור המן לברוך מרדכי"?
12.5 433 תשס"ב פרופ' חיים גניזי תכניתה של אסתר
13.9 383 תשס"א ד"ר אהרן ארנד דרכים לצמצום הכאת המן
10.6 383 תשס"א פרופ' נתן אביעזר תכנית אסתר להצלת היהודים
12.4 327 תש"ס ד"ר ירמיהו מלחי בגדי כהונה
12.4 327 תש"ס פרופ' יהודה פליקס פרח השכרון בזיקה למצנפת של הכהן הגדול
9.9 277 תשנ"ט פרופ' משה אורפלי פורים המלך דון סבסטיאן או פורים הנוצרים
9.1 277 תשנ"ט פרופ' משה בר-אשר איש יהודי היה בשושן הבירה
7.7 277 תשנ"ט מנחם בן-ישר נוכחותו של משה בפרשת תצוה?!
10.5 226 תשנ"ח הרב יהודה זולדן הלל וקריאת מגילה בפורים
5.5 226 תשנ"ח ד"ר איתמר ורהפטיג ורבים מעמי הארץ מתיהדים
7.1 172 תשנ"ז ד"ר מאיר גרוזמן על מה מכפר הציץ?
9.2 172 תשנ"ז פרופ' דן מכמן מ"נפך ספיר ויהלם" עד "מזל וברכה"
על יהודים בענף היהלומים בעת החדשה
דברים
------
במדבר
------
ויקרא
------
שמות
------
בראשית
------
דברים במדבר ויקרא שמות בראשית
ואתחנן נשא צו וארא נח
עקב בהעלתך שמיני בא לך לך
ראה שלח תזריע בשלח וירא
שופטים קרח מצורע יתרו חיי שרה
כי תצא חקת אחרי מות משפטים תולדות
כי תבוא בלק קדושים תרומה ויצא
נצבים פנחס אמור תצוה וישלח
וילך מטות בהר כי תשא וישב
האזינו מסעי בחקתי ויקהל מקץ
וזאת הברכה פקודי ויגש
ויחי


חגים ומועדים

חנוכה שמחת תורה סוכות יום כיפור ראש השנה
שבועות ל"ג בעומר יום העצמאות פסח פורים


בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

Links2Go
Torah

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן


[mail us] [emaildirectory] [search] [home]