Bar-Ilan University Parashat Hashavua Page(Hebrew)

הפקולטה  למדעי היהדות לשכת רב הקמפוס

דף שבועי

מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות
ע"ש הלנה ופאול שולמן


If you can't read the Hebrew, you can get the fonts and instructions over here. (Save file to a temporary location, then run it to expand the files)

החל מפרשת בראשית תשע"א לא תישלח פרשת השבוע בדוא"ל.
כמו כן תופיע הפרשה בגרסת doc במקום htm.


פרשת וילך

<

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


תשנ"ו-תשע"ה

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
40.5 1137 תשע"ה שלמה שפר "אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו" - כיצד?
73.2 985 תשע"ג יאיר ברקאי הסתרת פנים
62.4 985 תשע"ג רנון קצוף ונתנה תוקף
90.6 883 תשע"א ד''ר שמעון אליעזר הלוי ספירו הערה למאמר "מכאן לתחיית המתים מן התורה"
91.9 877 תש"ע ד"ר יואל שילה מכאן לתחיית המתים מן התורה
61.7 777 תשס"ט הרב יהודה זולדן פרשת המלך ופרשת הקהל
16.5 411 תשס"ב מנחם בן-ישר הפטרותיה של שבת [תשובה]
9.3 304 תשנ"ט ד"ר אלכסנדר קליין מצות כתיבת ספר תורה
10.8 203 תשנ"ז פרופ' יצחק זימר כתבו לכם את השירה הזאת
דברים
------
במדבר
------
ויקרא
------
שמות
------
בראשית
------
דברים במדבר ויקרא שמות בראשית
ואתחנן נשא צו וארא נח
עקב בהעלתך שמיני בא לך לך
ראה שלח תזריע בשלח וירא
שופטים קרח מצורע יתרו חיי שרה
כי תצא חקת אחרי מות משפטים תולדות
כי תבוא בלק קדושים תרומה ויצא
נצבים פנחס אמור תצוה וישלח
וילך מטות בהר כי תשא וישב
האזינו מסעי בחקתי ויקהל מקץ
וזאת הברכה פקודי ויגש
ויחי


חגים ומועדים

חנוכה שמחת תורה סוכות יום כיפור ראש השנה
שבועות ל"ג בעומר יום העצמאות פסח פורים


בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

Links2Go
Torah

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן


[mail us] [emaildirectory] [search] [home]