Bar-Ilan University Parashat Hashavua Page(Hebrew)

הפקולטה  למדעי היהדות לשכת רב הקמפוס

דף שבועי

מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות
ע"ש הלנה ופאול שולמן


If you can't read the Hebrew, you can get the fonts and instructions over here. (Save file to a temporary location, then run it to expand the files)

החל מפרשת בראשית תשע"א לא תישלח פרשת השבוע בדוא"ל.
כמו כן תופיע הפרשה בגרסת doc במקום htm.


פרשת קדושים

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


תשנ"ו-תשע"ה

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
325.1 1168 תשע"ו אהרן ארנד לדמותו של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל
315.3 1168 תשע"ו יונה בר מעוז מצוות לקט ופאה
47.1 1116 תשע"ה נתן אביעזר "וּנְטַעְתֶּם כָּל עֵץ מַאֲכָל"
45.59 1116 תשע"ה מיכאל אברהם "דבר הלמד מעניינו" - בין דרש לפרשנות
66.0 1065 תשע"ד מרדכי סבתו "אחת דבר א לקים שתים זו שמעתי" - על איסור הכלאיים ב"קדושים" וב"כי תצא"
57.3 1065 תשע"ד יצחק רונס קדושים תהיו הוויכוח על הגדרת מהות הקדושה ועל דרך השגתה
52.7 912 תשע"א מנחם בן-ישר קְדֹשִׁים תִּהְיוּ
57.3 912 תשע"א ד"ר שמעון אליעזר (שוברט) ספירו קדושה: מושג מוסרי או דתי?
86.3 858 תשע"א מנחם בן-ישר קדשים תהיו
42.5 807 תשס"ט פרופ' נתן אביעזר פרשת ה"מולך" ועקדת יצחק
48.1 807 תשס"ט הרב יהודה עמיחי בעקבות המאמר "הגדרת קידוש השם בתקופת השואה"
62.4 754 תשס"ח ד"ר יאיר ברקאי מצוות הלב
62.4 754 תשס"ח הרב ד"ר יחזקאל שרגא ליכטנשטיין מרד מזוין ומלחמת ההישרדות
62.4 701 תשס"ו יוסף פריאל מבנה פרשת קדושים
24.2 651 תשס"ו פרופ' דב לנדאו קדשים תהיו
78.3 599 תשס"ה הרב יעקב שפירא קריאה מעגלית בפרק י"ט
26.3 546 תשס"ד פרופ' יוסף ריבלין שיהא הן שלך צדק -
על הדרשה ועל ההלכה
11.1 494 תשס"ג ד"ר רפאל ירחי קדושים תהיו -
מעשה התקדשות מושך קדושה
9.3 494 תשס"ג הרב יהודה זולדן "ובשנה הרביעית ... קדש הלולים לה'"
15.1 441 תשס"ב הרב ד"ר יעקב ח' חרל"פ מהותם של הציוויים המוסריים
11.5 391 תשס"א הרב פרופ' אהרן
שאר-ישוב
אהבת הזולת ואהבת אלוקים
21.9 339 תש"ס הרב יעקב ח' חרל"פ לא תעמד על-דם רעך
9.1 339 תש"ס הרב ד"ר רפאל
בנימין פוזן
לא תלך רכיל בעמיך
9.8 285 תשנ"ט ד"ר דוד ליפשיץ "ולא תשקרו איש בעמיתו" גבולות השקר
5.8 285 תשנ"ט ד"ר יוסף פליישמן חילול הבת
14.3 183 תשנ"ז מיכאל הלינגר ואהבת לרעך כמוך -
זו כל התורה כולה
15.8 183 תשנ"ז ד"ר דוד ליפשיץ כבוד חכמים
19.9 183 תשנ"ז ד"ר אהרן ארנד יום העצמאות - הלכה מנהג וסיפור
דברים
------
במדבר
------
ויקרא
------
שמות
------
בראשית
------
דברים במדבר ויקרא שמות בראשית
ואתחנן נשא צו וארא נח
עקב בהעלתך שמיני בא לך לך
ראה שלח תזריע בשלח וירא
שופטים קרח מצורע יתרו חיי שרה
כי תצא חקת אחרי מות משפטים תולדות
כי תבוא בלק קדושים תרומה ויצא
נצבים פנחס אמור תצוה וישלח
וילך מטות בהר כי תשא וישב
האזינו מסעי בחקתי ויקהל מקץ
וזאת הברכה פקודי ויגש
ויחי


חגים ומועדים

חנוכה שמחת תורה סוכות יום כיפור ראש השנה
שבועות ל"ג בעומר יום העצמאות פסח פורים


בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

Links2Go
Torah

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן


[mail us] [emaildirectory] [search] [home]